Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. DANE PODSTAWOWE I POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.activmeble.com i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego Activ Meble pod adresem: www.sklep.activmeble.com, domeny activmeble.com oraz logo „Activ Meble”, jest Activ Meble Spółką z o.o. z siedzibą w Pszczółkach przy ulicy Bałtyckiej 4, 83-032, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 330295, NIP: 604-011-63-50, REGON: 22076208, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.

2. Dane kontaktowe Sklepu internetowego: telefon 502 370 628, e-mail info@activmeble.com.

3. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna)

b) /inne?/

5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do komputera lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu.

6. Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie ze Sklepu internetowego przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia lub nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.activmeble.com raz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia Zamówienia.

§ 2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym Activ Meble;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.activmeble.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Sprzedający– Activ Meble Spółka z o.o. z siedzibą w Pszczółkach przy ulicy Bałtyckiej 4, 83-032, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 330295, NIP: 604-011-63-50, REGON: 22076208, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł;
 6. Towar– produkt prezentowany w Sklepie internetowym i oznaczony jako oferowany na sprzedaż;
 7. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.);
 11. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu. Korzystający ze Sklepu może zarejestrować się na stronie Sklepu lub dokonać transakcji bez rejestracji. Zarejestrowanie się w serwisie nie zobowiązuje do składania zamówień.
 2. Korzystając ze Sklepu Internetowego, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b) powstrzymania się od zakłócania jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów,

e) wykorzystywania wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
f) przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowień Regulaminu, a także z ogólnych zasadami korzystania z sieci internet.

§ 4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.activmeble.com dokonać wyboru odpowiedniego Towaru, jego ilości oraz cech, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez skorzystanie z przycisku: „Dodaj do koszyka”, po uprzednim skorzystaniu z przycisku „Wybierz wykończenie” (jeśli Towar dostępny jest w różnych wariantach wykończenia). Następnie należy:

a) określić ilość zamawianych Towarów i metodę płatności, korzystając z rozwijanej listy,

b)skorzystać z przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”,
c)wypełnić Formularz Wysyłki, wpisując wymagane dane Klienta,
d) potwierdzić akceptację Regulaminu oraz świadomość dokonywania zakupu z obowiązkiem zaplaty, a następnie nacisnąć przycisk „Zamów”.
f) potwierdzić Zamówienie w ciągu 48 godzin od jego złożenia.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c)wybranej metody płatności,
d)wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.

4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kup”;

 1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa Towarów umieszczonych w koszyku.
 1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr …”, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
 2. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w ust. 7.
 3. Sprzedający dokłada wszelkich starań aby zamieszczone na portalu informacje o towarach oferowanych do sprzedaży były prawidłowe. Sprzedający zastrzega, że zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu i inne formy prezentacji Towarów nie oddają ich rzeczywistej wielkości i mają charakter informacyjny. Ewentualne nieznaczne różnice pomiędzy zdjęciami i wyglądem Towarów wynikają z niepowtarzalnych cech drewna i innych surowców użytych do produkcji mebli i pozostałych oferowanych artykułów.

§ 5. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a poza nim wyłącznie w przypadku zgody Klienta na indywidualne naliczanie kosztów przesyłek międzynarodowych.
 2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia Umowy.
 3. Zakupiony przez Klienta Towar zostaje przekazany kurierowi w ciągu do 2 dni roboczych od chwili zaksięgowania przelewu na koncie lub wyboru opcji za pobraniem.
  2. Wysyłka towaru realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
  3. Sprzedający dokłada wszelkich starań aby realizować zamówienia w jak najkrótszym czasie. Sprzedający stara się nadawać przesyłki tak, aby dotarły do Klienta w czasie nie przekraczającym 6 tygodni roboczych. Może się jednak zdarzyć sytuacja, w której miejsca najbardziej oddalone od siedziby Sprzedającego będą obsługiwane w terminie przekraczającym 6 tygodni roboczych. W przypadku braku dostawy we wskazanym czasie prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
  (058) 692-05–23, 0 502 370 628.
 4. Wszelkie ustalenia np. zmiana adresu dostawy Towaru, informacja o wyborze formy płatności należy kierować na adres : info@activmeble.com
 5. Ustalenie przyczyn opóźnienia i ew. sprawdzenie, na jakim etapie znajduje się Towar w doręczeniu przez firmę kurierską jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny Kupującego z oddziałem firmy kurierskiej, zlokalizowanie przesyłki za pomocą serwisu lub ze Sprzedającym.
 6. Kupujący w dniu nadania paczki otrzymuje drogą poczty elektronicznej lub smsem dane firmy kurierskiej oraz numer przesyłki. Numer przesyłki może posłużyć do lokalizacji zakupionego

towaru, jeżeli przewoźnik udostępnia taką usługę.

 1. Odbiór osobisty towaru możliwy jest po uprzednim kontakcie telefonicznym oraz ustaleniu czasu odbioru. Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie Activ Meble Spółka z o.o. z ul. Bałtycka 4, 83- 032 Pszczółki, w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 2. Poza przypadkiem odbioru osobistego, wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, z którą Sprzedający ma podpisaną umowę. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT

§ 6. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Cennik obowiązujący na chwilę składania Zamówienia w Sklepie internetowym.
 3. Do kwoty Zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty Zamówienia oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta.
 4. Przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 3. powyżej.
 1. Rabaty i promocje nie łączą się.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:


a) za pobraniem - płatność u kuriera,
b) gotówką – przy odbiorze osobistym,
c) przelewem na rachunek bankowy,
d) kartą płatniczą,
f) poprzez ratalną płatność- raty Santander. Sprzedający udostępnia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu narzędzie, za pomocą którego można wstępnie obliczyć wysokość miesięcznej raty.
7. W przypadku wyboru sposobu płatności wskazanego w punkcie c) cenę zakupionego towaru wraz z kosztami transportu należy wpłacać na podane niżej konto:
Activ Meble Spółka z o.o., ul. Bałtycka 4, 83-032 Pszczółki
ING BANK 50 1050 1764 1000 0023 4604 9691

8. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.

9. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.

10. W przypadku zwrotu Towaru Sprzedający wystawi fakturę korygującą.

11. Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.

12. Istnieje możliwość negocjacji cen Towaru oraz sposobu i kosztów transportu. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 0 502 370 628.

§ 7. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Aby odstąpić od umowy należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać je na adres Sprzedającego lub złożyć takie oświadczenie drogą elektroniczną. Wzór oświadczenia znajduje się TUTAJ.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a) Towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

b) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: Activ Meble Spółka z o.o., ul. Bałtycka 4, 83-032 Pszczółki.

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający ochronę przed uszkodzeniami przesyłki w trakcie transportu.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedający zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

8. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

§ 8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Sprzedający ma obowiązek świadczenia Klientowi Towaru bez wad.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową) bądź dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną z pieczątką Sprzedawcy (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) na adres Sprzedającego.
 1. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.
 2. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy rzeczy zakupionych przed dniem 25.12.2014 r.) rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 5. Kupujący ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą- bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;
  b) Organizacje konsumenckie- Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
  c) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;
  d) Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

§ 9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTORNICZNĄ

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na w.w. stronie internetowej.
 3. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu internetowego, wyglądu Sklepu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Sprzedającemu.
 2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań zawartych na stronach Sklepu utworów i jego poszczególnych elementów, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego stanowi naruszenie jego praw autorskich.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta, jest Activ Meble Spółką z o.o. z siedzibą w Pszczółkach przy ulicy Bałtyckiej 4, 83-032, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 330295, NIP: 604-011-63-50, REGON: 22076208, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł. Zbiór danych został zgłoszony i zarejestrowany w rejestracji Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pod numerem:
 2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Sprzedającego w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów Sprzedającego.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Sprzedającego także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:
  a) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Sprzedającego;
  b) przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 6. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§ 12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sprzedający wykorzystuje prywatne dane osobowe wyłącznie przy konkretnej transakcji w celu jej należytej realizacji oraz celach wskazanych w pkt. XI ust. 5.
 2. Sprzedający gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.
 3. Każdy Klient Sklepu internetowego ma dostęp do podanych przez siebie danych i może je aktualizować, zmieniać lub usunąć.
 4. Do prawidłowego funkcjonowania Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie („ciasteczka” małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Można wyłączyć pliki cookies – szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce Pomoc przeglądarki internetowej.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Klientem a Sprzedającym poddane zostaje sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Sklep internetowy Shoper.pl